The life SALAM http://life-m23.mihanblog.com 2020-07-03T02:05:31+01:00 text/html 2020-07-02T21:33:00+01:00 life-m23.mihanblog.com Mohammad H نگه بر نگه http://life-m23.mihanblog.com/post/504 <p>روی در روی و </p> <p> نگه بر نگه و </p> <p> چشم به چشم </p> <p>حرف ما و تو چه محتاج زبانست امروز </p> <p>شرح رازی که میان من و او خواهد بود </p> <p>بیش از حوصله نطق و بیانست امروز </p> <p><br> </p> <p>#وحشی_بافقی </p> text/html 2020-06-23T18:24:00+01:00 life-m23.mihanblog.com Mohammad H نازنین http://life-m23.mihanblog.com/post/503 <p>ای نازنین </p> <p>اندوه اگر چه پنجه به قلبت زد </p> <p>تاری ز موی سپیدم </p> <p>در عودسوز بیفکن </p> <p>تا عشق را‌ </p> <p> بر آستانهٔ </p> <p> درگاه بنگری ...... </p> <p><br> </p> <p>#نصرت_رحمانی </p> text/html 2020-06-05T10:24:00+01:00 life-m23.mihanblog.com Mohammad H او http://life-m23.mihanblog.com/post/502 <p>ای تن‌و جان بنده‌ او ، بندِ شِکر خنده‌ او </p> <p>عقل و خِرَد خیره او ، دل شکرآکنده او </p> <p>چیست مرادِ سرِ ما ساغرِ مردافکن او </p> <p>چیست مرادِ دلِ ما دولتِ پاینده او </p> <p>چرخِ معلّق چِه بُود کُهنه‌ترین خیمه او </p> <p>رستم و حمزه کِی بُود کشته و افکنده او </p> <p>چون سوی مُردار رَود ، زنده شود مُرد بِدو </p> <p>چون سوی درویش رَود برق زند ژِنده او </p> <p>هیچ نرفت و نروَد از دل من صورت او </p> <p>هیچ نَبود و نبوَد همسر و ماننده او </p> <p>مُلکِ‌جهان چیست که تا او به جهان فَخر کند </p> <p>فخر جهان راست که او هست خداونده او </p> <p>ای خُنَک‌آن‌دل که تویی غصه و اندیشه او </p> <p>ای خُنَک‌آن ره که تویی باج سِتاننده او </p> <p>عشق بُود دلبر ما نقش نباشد بَرِ ما </p> <p>صورت و نقشی چه بُود با دلِ زاینده او </p> <p>گفت برانم پس‌از این، من مَگسان را زِ شکر </p> <p>خوش مگسی را که تویی، مانع و راننده او </p> <p>نقش فلک دُزد بُود، کیسه نگهدار از او </p> <p>دام بُود دانه او مُرده بُوَد زنده او </p> <p>بس کن‌اگرچه که سخن، سهل نماید همه را </p> <p>در دو هزاران نبُوَد یک کسِ داننده او </p> <p><br> </p> <p>#مولانا </p> <p><br> </p> <p><strong>ما را در <strong>پیام</strong><strong> رسان ایرانی سروش پلاس دنبال کنید</strong><br><a data-href="https://sapp.ir/life_m23">https://sapp.ir/life_m23</a></strong> </p> text/html 2020-05-16T00:27:00+01:00 life-m23.mihanblog.com Mohammad H بیا http://life-m23.mihanblog.com/post/501 <p>ای مقصد تمام دعاهای ما بیا </p> <p>تنها دلیل دیده ی دریای ما بیا </p> <p>جز تو کسی مراد شب قدر ما که نیست </p> <p>ای آرزوی هر شب احیای ما بیا </p> <p>قرآن به سر گرفته ای و گریه میکنی </p> <p>هرشب برای محشر و دنیای ما بیا </p> <p>امروزهایمان همگی بی تو رفته اند </p> <p>ای غایب همیشه! به فردای ما بیا </p> <p>ما هجر دیده ایم به فریادمان برس </p> <p>ما زخم خورده ایم مداوای ما! بیا </p> <p>این چشم ها که لایق دیدار نیستند </p> <p>یک شب ز روی لطف به رویای ما بیا </p> <p>امشب اگر که زائر ایوان طلا شدی </p> <p>روضه بخوان به صحن نجف جای ما بیا </p> <p>#محمد_علی_بیابانی </p> <p><br> </p> <p><strong>ما را در <strong>پیام</strong><strong> رسان ایرانی سروش پلاس دنبال کنید</strong><br><a data-href="https://sapp.ir/life_m23">https://sapp.ir/life_m23</a></strong> </p> text/html 2020-04-25T04:18:00+01:00 life-m23.mihanblog.com Mohammad H ماه رحمت http://life-m23.mihanblog.com/post/500 <p>آنکه از فرطِ گُنَه ناله کند زار کجاست؟ </p> <p>آنکه ز اغیار بَرَد شِکوه بَرِ یار کجاست؟ </p> <p>باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک </p> <p>می‌زند بانگ منادی که گُنهکار کجاست </p> <p>سفره رنگین و خدا چشم به راه من و توست </p> <p>تا که معلوم شود؛ طالب دیدار کجاست </p> <p>بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب </p> <p>تا نگویی که درِ رحمتِ دادار کجاست </p> <p>مرغ شب نیمه شب دیده به ره می‌گوید </p> <p>سوز دل ساز بُوَد؛ دیده ی بیدار کجاست </p> <p>ماه رحمت بُوَد ‌ای ابر خطاپوش ببار </p> <p>تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست </p> <p>حق به کانِ کرمش طُرفه متاعی دارد </p> <p>در و دیوار زند داد خریدار کجاست </p> <p>آن خدایی که رحیم ست و کریم ست و غفور </p> <p>گوید ای سوته ‌دلان؛ عاشق دلدار کجاست </p> <p>منِ ژولیده به آوای جلی می‌گویم </p> <p>آنکه با توبه ستاند سپرِ نار کجاست </p> <p><br> </p> <p>#ژولیده_نیشابوری </p> <p><br> </p> <p><strong><a data-href="https://sapp.ir/life_m23"><strong>ما را در <strong>پیام</strong><strong> رسان ایرانی سروش پلاس دنبال کنید</strong></strong><br></a></strong> </p> <p><strong><a data-href="https://sapp.ir/life_m23">https://sapp.ir/life_m23</a></strong> </p> text/html 2020-04-19T20:02:00+01:00 life-m23.mihanblog.com Mohammad H تو نیستی که ببینی http://life-m23.mihanblog.com/post/499 <p>چه نیمه شب ها </p> <p>کز پارِه‌های ابرِ سپید </p> <p>به روی لوحِ سپهر </p> <p>تو را، چنانکه دلم خواسته است، ساخته ام! </p> <p>چه نیمه شب ها </p> <p>وقتی که ابرِ بازیگر </p> <p>هزار چهره به هر لحظه می کند تصویر </p> <p>به چشم هم‌زدنی </p> <p>میان آن همه صورت </p> <p> ترا شناخته ام! </p> <p>به خواب می ماند، </p> <p>تنها، به خواب می ماند </p> <p>چراغ، آینه، دیوار، بی تو غمگینند </p> <p>تو نیستی که ببینی ، چگونه با دیوار </p> <p>به مهربانی یک دوست از تو می گویم </p> <p>تو نیستی که ببینی، چگونه از دیوار </p> <p>جواب می‌شنوم. </p> <p>تو نیستی که ببینی، چگونه، دور از تو </p> <p>به روی هرچه درین خانه ست </p> <p>غبار سربیِ اندوه، بال گسترده است </p> <p>تو نیستی که ببینی </p> <p>دل رمیده‌ی من </p> <p>به جز تو، یاد همه چیز را رهاکرده است. </p> <p>غروب های غریب </p> <p>در این رواق نیاز </p> <p>پرنده ساکت و غمگین، </p> <p>ستاره بیمار است </p> <p>دو چشم خستهء من </p> <p> در این امید عبث </p> <p>دو شمع سوخته جانِ همیشه بیدار است </p> <p>تو نیستی که ببینی </p> <p><br> </p> <p>#فریدون_مشیری </p> <p><br> </p> <p><strong> <a data-href="https://sapp.ir/life_m23"><strong>ما را در <strong>پیام</strong><strong> رسان ایرانی سروش پلاس دنبال کنید</strong></strong><br></a></strong> </p> <p><strong><a data-href="https://sapp.ir/life_m23">https://sapp.ir/life_m23</a></strong> </p> text/html 2020-03-30T05:04:00+01:00 life-m23.mihanblog.com Mohammad H و عشق http://life-m23.mihanblog.com/post/498 <p>شنیدم مصرعی شیوا، که شیرین بود مضمونش </p> <p>" منم مجنون آن لیلا که صد لیلاست مجنونش‌" </p> <p>به خود گفتم تو هم مجنون یک لیلای زیبایی </p> <p>که جان داروی عمر توست در لبهای میگونش </p> <p>بر آر از سینه جان ،شعر شورانگیز دلخواهی </p> <p>مگر آن ماه را سازی بدین افسانِ افسونش! </p> <p>نوایی تازه از ساز محبت، در جهان سرکن، </p> <p>کزین آوا بیاسایی ز گردش‌های گردونش </p> <p>به مهر آهنگ او روز و شبت را رنگ دیگر زن </p> <p>که خود آگاهی از نیرنگ دوران و شبیخونش. </p> <p>ز عشق آغاز کن، تا نقش گردون را بگردانی، </p> <p>که تنها عشق سازد نقش گردون را دگرگونش، </p> <p>به مهر آویز و جان را روشنایی ده که این آیین </p> <p>همه شادی‌است فرمانش،همه یاری‌است قانونش </p> <p>غم عشق تو را نازم، چنان در سینه رخت افکند </p> <p>که غم‌های دگر را کرد از این خانه بیرونش! </p> <p>غرور حسنش از ره می‌برد، ای دل صبوری کن! </p> <p>به خود باز آورد بار دگر شعر فریدونش </p> <p><br> </p> <p>#فریدون_مشیری </p> <p><br> </p> <p><strong>ما را در <strong>پیام</strong><strong> رسان ایرانی سروش پلاس دنبال کنید</strong><br><a data-href="https://sapp.ir/life_m23">https://sapp.ir/life_m23</a></strong> </p> text/html 2020-03-29T03:44:00+01:00 life-m23.mihanblog.com Mohammad H قرنطینه بهاری http://life-m23.mihanblog.com/post/497 <p>الكساندر پوشكین، شاعر بزرگ روس ،‌ در روزگار وَبا، این شعر را در قرنطینه ، در بولدینو خطاب به هموطنانش نوشته‌است ؛ گویی روی سخن او امروز با #جهانیان است : </p> <p><br> </p> <p>هموطنان، بگذارید </p> <p>در این ساعات رنج روحی </p> <p>جشن بزرگ بهار را از حبس </p> <p>به شما شادباش بگویم! </p> <p>همه چیز آرام و قرار می‌گیرد، </p> <p>همه چیز می‌گذرد، </p> <p>غم‌ها و نگرانی‌‌ها رفع می‌شوند، </p> <p>راهها دوباره هموار می‌شوند </p> <p>و باغ، همچون گذشته، شکوفا خواهد شد. </p> <p>از عقل یاری مى‌طلبیم، </p> <p>بیماری را با قدرت دانش می‌زداییم </p> <p>و روزگار تجربه‌های دشوار را </p> <p>در هیأت یک خانواده پشت سر می‌گذاریم. </p> <p>ما پالوده‌تر و عاقل‌تر خواهیم شد، </p> <p>تسلیم تاریکی و ترس نمی‌شویم، </p> <p>بلکه جان تازه‌ای می‌گیریم و با هم </p> <p>نزدیکتر و مهربان‌تر خواهیم شد. </p> <p>و باشد که گِرد میز ضیافت </p> <p>دوباره از زندگی لذت ببریم، </p> <p>باشد که طبیعت مهربان در این روز </p> <p>لَختى خوشبختی به هر خانه روانه کند. </p> <p><br> </p> <p>#الکساندر‌_پوشکین (١٨٢٧) </p> <p>ترجمه: #نرگس_سنائى </p> <p><br> </p> <p>در خانه بمانیم </p> <p><strong>ما را در <strong>پیام</strong><strong> رسان ایرانی سروش پلاس دنبال کنید</strong><br><a data-href="https://sapp.ir/life_m23">https://sapp.ir/life_m23</a></strong> </p> text/html 2020-03-27T08:52:00+01:00 life-m23.mihanblog.com Mohammad H مواظب خودت باش http://life-m23.mihanblog.com/post/496 <p>"مواظب خودت باش" </p> <p><strong>خیابان‌های زیادی مانده که باهم قدم نزدیم...</strong> </p> <p><strong>کافه‌های زیادی هست که قرارگاهمان نشده...</strong> </p> <p><strong>و جاهای زیادی هست که نرفته‌ایم...</strong> </p> <p><strong>"مواظب خودت باش" </strong> </p> <p><strong>جانم...</strong> </p> <p><strong>جهان بی تو جای خوبی برای ماندن نیست...</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>#یگانه_حق‌پرست</strong> </p> <p><br> </p> <p><strong>ما را در <strong>پیام</strong><strong> رسان ایرانی سروش پلاس دنبال کنید</strong><br><a data-href="https://sapp.ir/life_m23">https://sapp.ir/life_m23</a></strong> </p> text/html 2020-03-25T09:30:00+01:00 life-m23.mihanblog.com Mohammad H شُمارِ عمر http://life-m23.mihanblog.com/post/495 <p><strong>بی‌عُمر زنده‌ام من</strong> </p> <p><strong> و این بس عجب مدار</strong> </p> <p><strong>روز فراق را </strong> </p> <p><strong> که نِهَد</strong> </p> <p><strong> در شُمار عمر</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>#حافظ </strong> </p> <p><strong>ما را در <strong>پیام</strong><strong> رسان ایرانی سروش پلاس دنبال کنید</strong><br><a data-href="https://sapp.ir/life_m23">https://sapp.ir/life_m23</a></strong> </p> text/html 2020-03-21T06:09:00+01:00 life-m23.mihanblog.com Mohammad H عشق http://life-m23.mihanblog.com/post/494 <p>چه خیال است که دیوانه و شیدا نشویم؟ </p> <p>بوی مشکیم، محال است که رسوا نشویم </p> <p>عشق </p> <p> ما را </p> <p> پی کاری </p> <p> به جهان آورده است </p> <p>ادب این است که مشغول تماشا نشویم </p> <p><br> </p> <p>#صائب_تبریزی </p> <p><strong>ما را در <strong>پیام</strong><strong> رسان ایرانی سروش پلاس دنبال کنید</strong><br><a data-href="https://sapp.ir/life_m23">https://sapp.ir/life_m23</a></strong> </p> text/html 2020-03-20T07:27:00+01:00 life-m23.mihanblog.com Mohammad H اللهم عجل لولیک الفرج http://life-m23.mihanblog.com/post/493 <p><strong>اللَّهُمَّ اکْشِفْ هَذِهِ الْغُمَّهَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّهِ بِحُضُورِهِ وَ عَجِّلْ لَنَا ظُهُورَهُ</strong> </p> <p><strong>خدایا</strong> </p> <p><strong> این اندوه را از این امت به حضور آن حضرت برطرف کن، </strong> </p> <p><strong>و در ظهورش براى ما شتاب فرما</strong> </p> <p><strong>بخشی از دعای عهد</strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>سال نو مبارک</strong><br> </p> <p><strong>ما را در <strong>پیام</strong><strong> رسان ایرانی سروش پلاس دنبال کنید</strong><br><a data-href="https://sapp.ir/life_m23">https://sapp.ir/life_m23</a><br></strong> </p> text/html 2020-03-19T19:43:00+01:00 life-m23.mihanblog.com Mohammad H بهاران را باور کن http://life-m23.mihanblog.com/post/492 <p>باز کن پنجره ها را که نسیم </p> <p>روز میلاد اقاقی ها را جشن می گیرد </p> <p>و بهار </p> <p>روی هر شاخه کنار هر برگ </p> <p>شمع روشن کرده ست </p> <p>همه ی چلچله ها برگشتند </p> <p>و طراوت را فریاد زدند </p> <p>کوچه یکپارچه آواز شده ست </p> <p>و درخت گیلاس </p> <p>هدیه ی جشن اقاقی ها را </p> <p>گل به دامن کرده ست </p> <p>باز کن پنجره ها را ای دوست </p> <p>هیچ یادت هست </p> <p>که زمین را عطشی وحشی سوخت؟ </p> <p>برگها پژمردند؟ </p> <p>تشنگی با جگر خاک چه کرد؟ </p> <p>هیچ یادت هست؟ </p> <p>توی تاریکی شب های بلند </p> <p>سیلی سرما با تاک چه کرد؟ </p> <p>با سر و سینه ی گلهای سپید </p> <p>نیمه شب باد غضبناک چه کرد؟ </p> <p>هیچ یادت هست؟ </p> <p>حالیا معجزه ی باران را باور کن </p> <p>و سخاوت را در چشم چمن زار ببین </p> <p>و محبت را در روح نسیم </p> <p>که در این کوچه تنگ </p> <p>با همین دست تهی </p> <p>روز میلاد اقاقی ها را جشن می گیرد! </p> <p>خاک،جان یافته است </p> <p>تو چرا سنگ شدی؟ </p> <p>تو چرا این همه دلتنگ شدی؟ </p> <p>باز کن پنجره ها را </p> <p>و بهاران را </p> <p>باور کن! </p> <p><br> </p> <p>#فریدون_مشیری </p> <p><br> </p> <p>ما را در <strong>پیام</strong><strong> رسان ایرانی سروش پلاس دنبال کنید</strong><br><a href="https://sapp.ir/life_m23">https://sapp.ir/life_m23</a><br> </p> text/html 2020-03-19T09:12:00+01:00 life-m23.mihanblog.com Mohammad H بیا http://life-m23.mihanblog.com/post/491 <p>بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما </p> <p>نه بر لب، بلکه در دل گل کند لبخندهای ما </p> <p>بفرمایید هرچیزی همان باشد که می‌خواهد </p> <p>همان، یعنی نه مانند من و مانندهای ما </p> <p>بفرمایید تا این بی‌چراتر کار عالم «عشق» </p> <p>رها باشد از این چون و چرا و چندهای ما </p> <p>سرِ مویی اگر با عاشقان داری سرِ یاری </p> <p>بیفشان زلف و مشکن حلقۀ پیوندهای ما </p> <p>به بالایت قسم، سرو و صنوبر با تو می‌بالند </p> <p>بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهای ما </p> <p>شب و روز از تو می‌گوییم و می‌گویند، کاری کن </p> <p>که «می‌بینم» بگیرد جای «می‌گویند»های ما </p> <p>نمی‌دانم کجایی یا که‌ای، آن‌قدر می‌دانم </p> <p>که می‌آیی که بگشایی گره از بندهای ما </p> <p>بفرمایید فردا زودتر فردا شود، امروز </p> <p>همین حالا بیاید وعدۀ آینده‌های ما </p> <p><br> </p> <p>#قیصر_امین‌پور </p> <p><br> </p> <p>ما را در <strong>پیام</strong><strong> رسان ایرانی سروش پلاس دنبال کنید</strong><br><a href="https://sapp.ir/life_m23">https://sapp.ir/life_m23</a><br> </p> text/html 2020-03-18T04:41:00+01:00 life-m23.mihanblog.com Mohammad H از زندگی لذت ببرید http://life-m23.mihanblog.com/post/490 <p>از چشم‌هایتان طوری استفاده کنید که گویی فردا دچار نابینایی خواهید شد و همین شیوه را می‌توان برای سایر حواس به کار گرفت. </p> <p>صداهای موسیقی، آواز پرنده و نغمه‌های پرشور ارکستر را بشنوید؛ چنان که گویی فردا دچار ناشنوایی خواهید شد. هر چیزی را که می‌خواهید لمس کنید، گویی که فردا حس لامسه خود را از دست خواهید داد. عطر گل ها را بو کنید و مزه غذاها را با هر لقمه بچشید، چنان که گویی فردا هرگز نمی‌توانید بو کنید یا هر چیزی را بچشید. </p> <p>از هر حس بیش‌ترین استفاده را ببرید! </p> <p>#برگی_از_کتاب سه روز برای دیدن </p> <p>نوشته هلن کلر </p> <p><br> </p> <p>ما را در <strong>پیام</strong><strong> رسان ایرانی سروش پلاس دنبال کنید</strong><br><a href="https://sapp.ir/life_m23">https://sapp.ir/life_m23</a><br> </p>